Aktualności

Powiat, przy dofinansowaniu udzielonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie, zrealizował inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 – 0+400”. Zadanie dotyczyło budowy 400 metrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Inwestycja objęła również budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów na prywatne posesje wraz z wykonaniem odwodnienia terenu.

W latach 2015-2018 dokonano przebudowy dróg powiatowych na łącznym odcinku 34,774 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 871 135,79 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków unijnych – 405 927,00 zł,
 • dofinansowanie ze środków krajowych m.in. z ministerstw – 2 943 288,33 zł,
 • dotacje celowe z gmin – 795 011,26 zł,
 • inne dofinansowanie - 200 000,00 zł,
 • środki własne powiatu  – 4 526 909,20 zł

W dniu 5 września br. miało miejsce przekazanie samochodu specjalnego marki STAR z podnośnikiem koszowym znajdującym się na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie. W związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ze strony jednostki OSP Wielkie Rychnowo, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął decyzję o przekazaniu samochodu specjalnego marki STAR na cele użyteczności społecznej.

W dniu 27 lipca br. Powiat Golubsko-Dobrzyński wraz z przedstawicielami Gminy Zbójno – Panią Wójt Katarzyna Kukielską oraz Sekretarzem Panem Jackiem Foksińskim odebrał od Wykonawcy zadanie  polegające na budowie chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych. Zrealizowana inwestycja objęła budowę dwóch chodników w Gminie Zbójno - jeden odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo, natomiast drugi odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 2130C Dulsk - Ruże - Obory oraz drogi nr 2137C Obory - Wildno.

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z budową chodnika zlokalizowanego przy ulicy Słuchajskiej. W dniu 26 czerwca inwestycja została odebrana przez przedstawicieli Powiatu oraz Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. W ramach inwestycji został wybudowany 443 metrowy odcinek chodnika z kostki betonowej oraz przebudowane zostały istniejące nawierzchnie zjazdów. Ponadto wykonane zostało nowe odwodnienie jezdni oraz chodnika. Zrealizowana inwestycja bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę ulicy Słuchajskiej oraz jakość życia mieszkańców. Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 199.125,79 zł. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy samorządami inwestycja została wykonana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

We wtorek 29 maja 2018 r. w Ostrowitem odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń”.  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przebuduje 10-kilometrowy odcinek trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Gruntowny remont za kwotę 15,6 mln. zł zakłada przebudowę nawierzchni na odcinku ok. 10 kilometrów. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów. Wykonana zostanie nowa podbudowa, pojawi się wzmacniająca siatka i nowe warstwy bitumiczne, zostaną wykonane pobocza a miejsca niebezpieczne będą zabezpieczone barierami. W zakres zadania wchodzi też wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa istniejących zatok autobusowych, zjazdów oraz poprawa odwodnienia. Roboty budowlane wykona wyłoniona w przetargu firma Trakcja PRKiI. Trasa będzie objęta 7-letnią gwarancją. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec bieżącego roku.

Trwają prace przy budowie chodników przy drogach powiatowych. Inwestycja przewiduje budowę trzech odcinków - dwa w Gminie Zbójno o łącznej długości prawie 500 metrów - jeden wzdłuż drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo, drugi wzdłuż drogi powiatowej nr 2130C Dulsk - Ruże - Obory oraz drogi nr 2137C Obory – Wildno, natomiast trzeci dotyczy budowy 443 metrowego odcinka chodnika przy ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.

Powiat na terenie Gminy Ciechocin zakończył realizację inwestycji dotyczących budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 2121 C Ciechocin - Świętosław oraz 2126 C Świętosław – Działyń. Całkowita długość wybudowanych chodników wynosi 184 metry. Wykonawcą zadania była firma „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak z Elgiszewa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt wykonania zadań wyniósł 64.555,02 zł brutto z okresem gwarancji na 5 lat.

Remont i przebudowa chodników oraz parkingów na terenie Powiatu

W dniu 17 sierpnia br. podpisano umowy na realizację zadań pn. „Remont nawierzchni chodników i parkingów przy drodze powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C polegająca na utwardzeniu poboczy i wydzieleniu ruchu pieszego w miejscowości Wielka Łąka”.

W dniu 5-ego października br. przedstawiciele Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach p. Andrzeja Okrucińskiego starosty golubsko - dobrzyńskiego  i  p. Franciszka Gutowskiego wicestarosty golubsko – dobrzyńskiego, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przetarg nieograniczony - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Ciechocin.” Wykonawcą inwestycji jest firma F.P.H.U ”ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak , Elgiszewo ; 87-408 Ciechocin wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 1 września br. została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego remontu nawierzchni dróg powiatowych. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Podpisana umowa opiewa na kwotę całkowitą równą 1 453 992,31 zł brutto. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu sprysku między warstwami. Ponadto sporządzona dokumentacja przewiduję również wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy umocnionych z kruszywa łamanego.

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór zadania polegającego na „Budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka w km od 3+634 do 5+090”.  W ramach zadania wybudowano prawie 1,5 kilometrowy odcinek chodnika oraz utwardzono pobocza wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. Dodatkowo zostały wykonane nowe przepusty pod zjazdami oraz remont peronu przystanku autobusowego. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma PBD Sp. z o.o. z Torunia. Całkowity koszt zadania wyniósł: 236 185,63 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości 50 % kosztów całkowitych zadania.

Po licznych rozmowach i negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i samorządów powiatu golubsko-dobrzyńskiego rozpoczęły się pierwsze działania zmierzające do realizacji remontu drogi relacji Golub-Dobrzyń-Kowalewo Pomorskie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 13 lutego 2017r. ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 554 dla odcinka relacji Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie o długości 9,550 km. Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- opracowanie projektów wykonawczych

- opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim

- opracowanie stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Termin składania ofert: 22.03.2017r.

Daje to szanse rozpoczęcia realizacji inwestycji jeszcze w tym roku.

W dniu 18 listopada br. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin w km 0+000 do km 4+550”. Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele Gminy Kowalewo Pomorskie, Wykonawcy oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Obecny był również proboszcz parafii Chełmonie Zdzisław Szauer, który pobłogosławił przebudowaną drogę.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Ruże – Łukaszewo

W dniu 14 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże – Łukaszewo w km 0+000 do 4+391 wraz z przebudową mostu JNI01016500 w miejscowości Ruże”. Podczas odbioru obecni byli przedstawiciele Gminy Zbójno, Wykonawcy oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Trwają prace na drodze powiatowej nr 2136C Zosin – Chrostkowo – Blinno

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2811 mb. Inwestycja realizowana jest przy pomocy zewnętrznego wsparcia (ponad 200 tys. to dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz 200 tys. Urząd Gminy w Zbójnie). W ramach zadania przebudowany odcinek zyska nową nawierzchnię, utwardzone pobocza, zjazdy do posesji oraz cztery perony autobusowe.  

Inwestycja realizowana jest przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 856 600,41 zł.

Prace zakończą się do końca października br.

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin.

Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin. Jest to jedna z kilku inwestycji prowadzonych w tym czasie przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. W ramach powyższego zadania do końca września br. przebudowany zostanie odcinek 4,5 km nawierzchni jezdni wraz z częścią zjazdów, odcinkiem chodnika w miejscowości Kowalewo Pomorskie oraz miejscowymi poszerzeniami jezdni. Koszt prac budowlanych wynosi 637 950,32 zł z czego 63,63% dofinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo Gmina Kowalewo Pomorskie na realizację tego zadania przekaże dotację celową w wysokości ponad 116 000,00 zł.

29 sierpnia 2016 roku plac budowy wizytował Andrzej Grabowski - Burmistrz Kowalewa Pomorskiego oraz Franciszek Gutowski - Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Rozpoczęta właśnie inwestycja na tej drodze stanowi kolejny etap przebudowy drogi 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin. Pierwszy etap zrealizowany został w roku 2015. Przebudowano wtedy odcinek o długości prawie 6 km wraz z przepustem od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 569 do miejscowości Chełmonie.

Droga ta połączy dwie gminy - Ciechocin i Kowalewo Pomorskie, a także umożliwi lepszy bezpośredni zjazd na drogę krajową nr 15 oraz na autostradę.

Kolejna przebudowa drogi rozpocznie się już niebawem. Tym razem będzie to ponad 4 km drogi powiatowej (nr 2135C Ruże – Łukaszewo) wraz z przebudową mostu (nr JNI 01016500) w miejscowości Ruże.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej został złożony 10 lutego 2016 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po pozytywnej weryfikacji Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 786 053,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. z Torunia za kwotę 1 166 977,40 zł.

Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie gruntownej modernizacji ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów. Poza tym rozbudowana zostanie też kanalizacja deszczowa.

Ulica Toruńska jest częścią drogi wojewódzkiej nr 569, która łączy Golub-Dobrzyń z Toruniem. Nad ulicą góruje zabytkowy zamek, a od południa otacza ją rzeka Drwęca. Codziennie trasą  przejeżdża około 3300 pojazdów.

- Zależy nam, by prace  rozpoczęły  się jeszcze w sierpniu – mówi dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Pozwoli to zakończyć zadanie jeszcze w tym roku.  Dzięki modernizacji poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Jezdnia zostanie poszerzona do standardowych 6 metrów. Przebudowane zostaną chodniki oraz zjazdy na posesje.

Istniejąca nawierzchnia ma stanowić podbudowę nowej ulicy. Przed położeniem nowych warstw asfaltu wbudowana zostanie specjalna siatka, która wzmocni jezdnię. Poza tym zaprojektowano rozbudowę kanalizacji deszczowej. Na istniejącym kanale dobudowany zostanie osadnik zbierający zanieczyszczenia ropopochodne. Przebudowana zostanie też sieć telekomunikacyjna.

Modernizacja zostanie sfinansowana przede wszystkim z  budżetu województwa. Miasto natomiast opracowało dokumentację projektową i dofinansuje prace kwotą 450 tysięcy złotych. Wartość całego zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu, który został ogłoszony w ostatnich dniach. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 1,5 mln zł.

Przebudowa ul.  Toruńska w liczbach:

 • - Długość odcinka – 889 m
 • - Szerokość jezdni – 6 m
 • - Powierzchnia jezdni – 5575 m2
 • - Powierzchnia chodników – 1300 m2
 • - Długość nowego kanału deszczowego 238 m
 • - Studzienki ściekowe – 33 szt.

więcej: http://www.zdw-bydgoszcz.pl/2016/705-modernizacja-ul-toruskiej-w-golubiu-dobrzyniu.html

 

Umowa na dofinansowanie drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie - Okonin podpisana

14 czerwca 2016 r w Starostwie Powiatowym podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania Kowalewo Pomorskie - Okonin. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 637 950,32 zł ( 5 letni okres gwarancji) przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o w Brodnicy.

Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 63,63% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe środki zapewnione zostały w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ważnym partnerem w realizacji powyższego zadania będzie Gmina Kowalewo Pomorskie, która planuje przeznaczyć na tę inwestycję ponad 100 000,00 zł..

Prace powinny rozpocząć się już na początku lipca. Niestety jest to czas wakacyjny , ale komfort podróżowania po modernizacji winien wynagrodzić ewentualne wcześniejsze niedogodności dla podróżujących .