Sołtys wsi Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa wraz z radą sołecką i mieszkańcami zaprosili gości na uroczysty odbiór dwóch zmodernizowanych dróg. Podwójne świętowanie, które miało miejsce w dniu 13 lipca br. dotyczyło drogi gminnej relacji Sierakowo-Martyniec oraz drogi powiatowej Sierakowo- Ryńsk.

Powiat, przy dofinansowaniu udzielonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie, zrealizował inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 – 0+400”. Zadanie dotyczyło budowy 400 metrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Inwestycja objęła również budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów na prywatne posesje wraz z wykonaniem odwodnienia terenu.

W latach 2015-2018 dokonano przebudowy dróg powiatowych na łącznym odcinku 34,774 km. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 871 135,79 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków unijnych – 405 927,00 zł,
  • dofinansowanie ze środków krajowych m.in. z ministerstw – 2 943 288,33 zł,
  • dotacje celowe z gmin – 795 011,26 zł,
  • inne dofinansowanie - 200 000,00 zł,
  • środki własne powiatu  – 4 526 909,20 zł

W dniu 5 września br. miało miejsce przekazanie samochodu specjalnego marki STAR z podnośnikiem koszowym znajdującym się na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie. W związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ze strony jednostki OSP Wielkie Rychnowo, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął decyzję o przekazaniu samochodu specjalnego marki STAR na cele użyteczności społecznej.

W dniu 27 lipca br. Powiat Golubsko-Dobrzyński wraz z przedstawicielami Gminy Zbójno – Panią Wójt Katarzyna Kukielską oraz Sekretarzem Panem Jackiem Foksińskim odebrał od Wykonawcy zadanie  polegające na budowie chodników położonych wzdłuż dróg powiatowych. Zrealizowana inwestycja objęła budowę dwóch chodników w Gminie Zbójno - jeden odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 2134C Działyń - Klonowo, natomiast drugi odcinek wzdłuż drogi powiatowej nr 2130C Dulsk - Ruże - Obory oraz drogi nr 2137C Obory - Wildno.

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z budową chodnika zlokalizowanego przy ulicy Słuchajskiej. W dniu 26 czerwca inwestycja została odebrana przez przedstawicieli Powiatu oraz Gminy Miasta Golub-Dobrzyń. W ramach inwestycji został wybudowany 443 metrowy odcinek chodnika z kostki betonowej oraz przebudowane zostały istniejące nawierzchnie zjazdów. Ponadto wykonane zostało nowe odwodnienie jezdni oraz chodnika. Zrealizowana inwestycja bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę ulicy Słuchajskiej oraz jakość życia mieszkańców. Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 199.125,79 zł. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy samorządami inwestycja została wykonana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

We wtorek 29 maja 2018 r. w Ostrowitem odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń”.  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przebuduje 10-kilometrowy odcinek trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Gruntowny remont za kwotę 15,6 mln. zł zakłada przebudowę nawierzchni na odcinku ok. 10 kilometrów. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów. Wykonana zostanie nowa podbudowa, pojawi się wzmacniająca siatka i nowe warstwy bitumiczne, zostaną wykonane pobocza a miejsca niebezpieczne będą zabezpieczone barierami. W zakres zadania wchodzi też wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, przebudowa istniejących zatok autobusowych, zjazdów oraz poprawa odwodnienia. Roboty budowlane wykona wyłoniona w przetargu firma Trakcja PRKiI. Trasa będzie objęta 7-letnią gwarancją. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec bieżącego roku.