W dniu 29 czerwca odbył się odbiór zadania polegającego na „Budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka w km od 3+634 do 5+090”.  W ramach zadania wybudowano prawie 1,5 kilometrowy odcinek chodnika oraz utwardzono pobocza wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych. Dodatkowo zostały wykonane nowe przepusty pod zjazdami oraz remont peronu przystanku autobusowego. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma PBD Sp. z o.o. z Torunia. Całkowity koszt zadania wyniósł: 236 185,63 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości 50 % kosztów całkowitych zadania.