W dniu 1 września br. została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego remontu nawierzchni dróg powiatowych. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia. Podpisana umowa opiewa na kwotę całkowitą równą 1 453 992,31 zł brutto. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu sprysku między warstwami. Ponadto sporządzona dokumentacja przewiduję również wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz poboczy umocnionych z kruszywa łamanego.

Szczegółowy wykaz dróg, na których prowadzone będą remonty przedstawiono poniżej:

Numer drogi powiatowej

Nazwa (relacja) drogi powiatowej

Długość remontowanego odcinka w metrach

2112C

Ostrowite - Owieczokowo

1000 m i 250 m

2113C

Owieczkowo – Gałczewko

130 m

2114C

Gałczewko- Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń

560 m

2120C

Radomin – Szczutowo – Gulbiny – Cetki

130 m

2124C

Ruziec – Paliwodzinazna – Nowa Wieś

900 m i 720 m

2131C

Plebanka – Radomin

500 m

2128C

Bocheniec – Wilczewo

900 m i 250 m