Powiat, przy dofinansowaniu udzielonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie, zrealizował inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 – 0+400”. Zadanie dotyczyło budowy 400 metrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej. Inwestycja objęła również budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów na prywatne posesje wraz z wykonaniem odwodnienia terenu.

Koszt realizacji zadania wyniósł 272 448,69 zł brutto. Inwestycja została wykonana ze środków własnych Powiatu oraz dofinansowania udzielonego w formie dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości 50% kosztów całkowitych zadania.